Kan tannbehandling i utlandet ha noen negative konsekvenser for samfunnet?

Farlige bakterier

Kan tannbehandling i utlandet ha noen negative konsekvenser for samfunnet?

Tenk deg at utenlandske pasienter med god betalingsevne kom til Norge for å få tannbehandling.  Prisene på tannlegetjenestene ville stige på grunn av pasientenes gode betalingsevne og betalingsvilje. De lokale pasientene ville bli fortrengt av de med bedre kjøpekraft. Hvordan ville vi reagert på en slik utvikling?

Dette er jo selvsagt rent hypotetisk da Norge er et høykostland, og innbyggerne har høy kjøpekraft sammenlignet med andre land i Europa. Ingen ville funnet på å dra til Norge av denne grunn, men vi gjør det- Til Ungarn og Polen.

Norge har god tannlegedekning med cirka 85 tannleger per 100 000 pasienter, Ungarn har en tannlegedekning på 48 tannleger per 100 000 pasienter. Dette betyr kanskje at vi er med på å fortrenge ungarske pasienter?

Grunnen til at norske statsborgere drar til blant annet Ungarn for å få tannbehandling skyldes muligheten til å spare penger. Ungarn er et lavkostland, prisene på tannbehandling er lave. Tidligere LO leder Gerd Kristiansen dro i sin tid til Ungarn for å fikse sine tenner. Dette samtidig som ungarske fagarbeidere som jobbet i Norge ikke hadde råd til å gå til tannlege i sitt hjemland.

Et annet aspekt ved tannbehandling og medisinsk behandling i utlandet er at man utsetter andre for fare-indirekte. Importen av antibiotikaresistente bakterier øker og er en fare for folkehelsen i Norge. Antall smittede pasienter øker i takt med økt tann- og medisinsk behandling i utlandet.  Fig.2

Behandlingene skjer som regel i land hvor kontroll med bruken av antibiotika er fraværende, ofte får man kjøpt antibiotika over disk, uten resept. Ungarn og Polen skiller seg klart ut. Kurven (fig.3) under  viser forskjellige typer resistente bakterier fordelt på de nordiske landene og hhv Ungarn og Polen. Forekomsten av MRSA er 10-20 ganger større i Ungarn enn i Norge.

Norge innførte allerede i 1996 et pålagt kontrollsystem hvor alle pasienter som hadde vært innlagt på sykehus utenfor Norden skulle obligatorisk testes for bærerskap av methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA), før de kunne arbeide eller innlegges på norsk sykehus. Like regler gjelder i Sverige, Danmark og Finland. I et forslag til ny smittevernforskrift  vil dette også inkludere tannbehandling utført utenfor norden. Dette betyr at pasienter som har hatt tannbehandling utenfor Norden må framlegge negativ MRSA test for å kunne få adgang til norske sykehus. Det samme diskuteres også når det gjelder tilgang til tannbehandling i Norge. Formålet med dette er selvsagt å verne øvrig befolkning mot dette problemet. Årlig dør 33000 personer i EU/EØS på grunn av resistente bakterier, og tallet er økende. Pasienter som får alvorlige MRSA infeksjoner i helseinstitusjoner har 64 % større sannsynlighet for å dø , sammenlignet med ikke-resistente stafylokokk infeksjoner. Dette er et alvorlig problem som ingen burde neglisjere. Pasienter som velger tann- og medisinsk- behandling i utlandet sparer muligens penger, men setter seg selv og andre i potensiell livsfare. Er det verdt det?

http://www.tannlegetidende.no/i/2018/11/d1e880

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/trykksaker/mrsa/2016_om-mrsa-og-mrsa-barere_norsk-bokmal-pdf.pdf

https://infeksjonskontroll.no/forebygging/5869

https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/esbl-betalaktamaser-med-utvidet-spe/

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2016/09/10/195241288/lo-gerd-fikk-nye-tenner-i-ungarn-den-ungarske-mureren-ma-bare-trekke-sine

https://ecdc.europa.eu/en/news-events/33000-people-die-every-year-due-infections-antibiotic-resistant-bacteria

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antimicrobial-resistance

Staten reduserer sine takster til tannregulering

Fra 1.januar 2017 bestemte våre politikere og byråkrater at det skulle spares 32 millioner på tannhelse og da framfor alt på tannregulering. Dette betyr at tannregulering blir stadig mer kostbart for befolkningen når staten reduserer sine økonomiske forpliktelser. Dette gjelder barn som er i en sårbar situasjon, hvor kanskje avvikene er av slik art at de blir mobbet på skolen, eller  de får redusert livskvalitet. Denne reduksjonen av refusjonen til tannregulering medfører at de som allerede har lite, får mindre. I verste fall kan dette medføre at enkelte familier ikke ser seg råd til å behandle sine barn med tannregulering. Trygdesystemet ble opprettet i sin tid for å nettopp utvanne forskjellen på fattig og rik, på denne måte skulle hele befolkningen ha råd til de tannhelsetjenestene de måtte ha behov for, nå imidlertid virker det som våre politikere med Bent Høye i spissen er i ferd med uthule dette. Hva blir det neste?

 

Tannleger og fedme i befolkningen

Antall tannleger og fedme I befolkningen

Nyere forskning fra Yale University, USA viser at høyere tannlegetetthet gir færre individer med fedme. Tallene var signifikante selv om man korrigerte for antall leger i samme område. Forskningen sier ingenting om hvorfor det er slik, men de har teorier om at tannlegene er med på å utdanne befolkningen innen riktig kosthold. Les mer her.

Oppdatert kunnskap fra Tann- og kjeveklinikken i Oslo

Tannhelsedagen markeres på Tann- og kjeveklinikken

Fredag 20. mars er det igjen den internasjonale munnhelsedagen – World Oral Health Day. Dagen, som ble innstiftet av FDI World Dental Federation i 2007.

Årets internasjonale tema er vårt økende inntak av sukkerholdig mat og drikke, og FDI støtter her opp om WHOs viktige arbeid for å redusere sukkerinntaket.

God oral helse er viktig for den generelle helsen, og orale sykdommer er ikke-smittsomme sykdommer på linje med blant andre diabetes, kreft og hjerte- og lungesykdom. Disse sykdommene er dagens store folkehelseutfordring, og de rammer stadig større deler av verdens befolkning. Ikke-smittsomme sykdommer har flere felles underliggende risikofaktorer som bruk av tobakk og alkohol, for lite fysisk aktivitet og skadelig kosthold. De kan derfor forebygges gjennom samlet innsats mot disse risikofaktorene. Det er avgjørende at vi i framtida får til dette, for problemet kan ikke løses med behandling alene.

Som tannleger ser vi store deler av den norske befolkningen regelmessig. Dette gir oss et særlig godt utgangspunkt for å bidra i folkehelsearbeidet. Her representerer vi en ubenyttet ressurs i dag. Vi kan gjøre en innsats i anti-tobakksarbeidet, og vi har god kompetanse på kosthold – spesielt på problematikk rundt et høyt sukkerinntak.

Fokus for årets Munnhelsedag er at tannhelseteamet nå tar opp kampen mot diabetes. Vi er veldig fornøyde med at dagen skal markeres i samarbeid med Diabetesforbundet og Norsk Tannpleierforening.

Vi ønsker å skape oppmerksomhet rundt følgende tre punkter:

  • Det er anslått at 175 000 nordmenn har Diabetes type 2 uten å vite om det.
  • Diabetespasienter er to til fire ganger mer utsatt for periodontal sykdom enn resten av befolkningen.
  • Tannhelseteamet kan spille en viktig rolle i å avdekke diabetes og sørge for at pasientene får den behandling og informasjon de trenger.

Personer med diabetes er spesielt utsatt for tannkjøttsykdom og infeksjon i munnhulen. Særlig gjelder dette hvis man har hatt diabetes over tid og i tillegg har dårlig blodsukkerkontroll. Periodontal sykdom og diabetes påvirker hverandre dessuten gjensidig. Diabeteskontrollen bedres hvis man kan fjerne infeksjon i munnhulen. Pasienter med dårlig regulert diabetes kan også være mer utsatt for karies. Nedsatt spyttsekresjon, munntørrhet og soppinfeksjon er andre komplikasjoner som personer med diabetes er spesielt utsatt for. Alle med diabetes bør være særlig oppmerksomme på munnhelsen, og de bør gå regelmessig til tannlege. Pasientene kan også ha rett på stønad fra folketrygden for enkelte deler av tannbehandlingen.

Rundt 350 000 nordmenn har diabetes type 2, og antallet er firedoblet de siste 50 årene. Hvert år får anslagsvis 6-7000 nordmenn denne diagnosen. Diabetes type 2 er en alvorlig sykdom. Dersom den oppdages slik at man får behandling tidlig, vil sykdommen få et gunstigere forløp, og det er lettere å unngå komplikasjoner. Utviklingen av diabetes type 2 kan være langsom med diffuse symptomer. Det kan derfor ofte gå lang tid før diagnosen stilles. Behandlingen baserer seg først og fremst på opplæring til egenomsorg. For å holde blodsukkeret på et normalt nivå brukes forskjellige tiltak som justering av kostholdet, økt fysisk aktivitet og vektreduksjon hvis det er nødvendig. Mange (ca. 70 %) trenger blodsukkersenkende tabletter eller insulin i tillegg.

Kampanjens overordnede mål er:

  • Kompetanseheving blant både publikum og tannhelseteamet om sammenhengen mellom diabetes og munnhelseproblemer.
  • Bidra til at flere med diabetes type 2 får stilt en diagnose.
  • Bedre hjelp til pasienter med diabetes type 1 og 2; informasjon om tannbehandling, forebyggende tiltak for god (tann-) helse, rettigheter og stønadsordninger.

Tannhelsepersonell kan spille en viktig rolle her! Som tannleger har vi en klar forpliktelse overfor pasientene til å ta denne utfordringen alvorlig. Husk munnen er en del av kroppen og det er helt naturlig at generelle sykdommer til en viss grad også kan ramme munnhulen.

Har du spørsmål vedrørende din tannhelse og diabetes ta kontakt med oss på Tann- og kjeveklinikken for mer informasjon. Telefon 222 14 222

 

Hvorfor tannproteser ikke bør brukes om natten

Bruk av tannproteser(gebiss) om natten kan være for forbundet med økt forekomst av lungebetennelse.

Forskere i Japan har funnet en sammenheng mellom bruk av tannproteser om natten og lungebetennelse. Risikoen for å få lungebetennelse var 2,3 ganger høyere hos de som hadde tannprotesene på om natten sammenlignet med de som ikke hadde dem på. Les mer her