Kan tannbehandling i utlandet ha noen negative konsekvenser for samfunnet?

Farlige bakterier

Kan tannbehandling i utlandet ha noen negative konsekvenser for samfunnet?

Tenk deg at utenlandske pasienter med god betalingsevne kom til Norge for å få tannbehandling.  Prisene på tannlegetjenestene ville stige på grunn av pasientenes gode betalingsevne og betalingsvilje. De lokale pasientene ville bli fortrengt av de med bedre kjøpekraft. Hvordan ville vi reagert på en slik utvikling?

Dette er jo selvsagt rent hypotetisk da Norge er et høykostland, og innbyggerne har høy kjøpekraft sammenlignet med andre land i Europa. Ingen ville funnet på å dra til Norge av denne grunn, men vi gjør det- Til Ungarn og Polen.

Norge har god tannlegedekning med cirka 85 tannleger per 100 000 pasienter, Ungarn har en tannlegedekning på 48 tannleger per 100 000 pasienter. Dette betyr kanskje at vi er med på å fortrenge ungarske pasienter?

Grunnen til at norske statsborgere drar til blant annet Ungarn for å få tannbehandling skyldes muligheten til å spare penger. Ungarn er et lavkostland, prisene på tannbehandling er lave. Tidligere LO leder Gerd Kristiansen dro i sin tid til Ungarn for å fikse sine tenner. Dette samtidig som ungarske fagarbeidere som jobbet i Norge ikke hadde råd til å gå til tannlege i sitt hjemland.

Et annet aspekt ved tannbehandling og medisinsk behandling i utlandet er at man utsetter andre for fare-indirekte. Importen av antibiotikaresistente bakterier øker og er en fare for folkehelsen i Norge. Antall smittede pasienter øker i takt med økt tann- og medisinsk behandling i utlandet.  Fig.2

Behandlingene skjer som regel i land hvor kontroll med bruken av antibiotika er fraværende, ofte får man kjøpt antibiotika over disk, uten resept. Ungarn og Polen skiller seg klart ut. Kurven (fig.3) under  viser forskjellige typer resistente bakterier fordelt på de nordiske landene og hhv Ungarn og Polen. Forekomsten av MRSA er 10-20 ganger større i Ungarn enn i Norge.

Norge innførte allerede i 1996 et pålagt kontrollsystem hvor alle pasienter som hadde vært innlagt på sykehus utenfor Norden skulle obligatorisk testes for bærerskap av methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA), før de kunne arbeide eller innlegges på norsk sykehus. Like regler gjelder i Sverige, Danmark og Finland. I et forslag til ny smittevernforskrift  vil dette også inkludere tannbehandling utført utenfor norden. Dette betyr at pasienter som har hatt tannbehandling utenfor Norden må framlegge negativ MRSA test for å kunne få adgang til norske sykehus. Det samme diskuteres også når det gjelder tilgang til tannbehandling i Norge. Formålet med dette er selvsagt å verne øvrig befolkning mot dette problemet. Årlig dør 33000 personer i EU/EØS på grunn av resistente bakterier, og tallet er økende. Pasienter som får alvorlige MRSA infeksjoner i helseinstitusjoner har 64 % større sannsynlighet for å dø , sammenlignet med ikke-resistente stafylokokk infeksjoner. Dette er et alvorlig problem som ingen burde neglisjere. Pasienter som velger tann- og medisinsk- behandling i utlandet sparer muligens penger, men setter seg selv og andre i potensiell livsfare. Er det verdt det?

http://www.tannlegetidende.no/i/2018/11/d1e880

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/trykksaker/mrsa/2016_om-mrsa-og-mrsa-barere_norsk-bokmal-pdf.pdf

https://infeksjonskontroll.no/forebygging/5869

https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/esbl-betalaktamaser-med-utvidet-spe/

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2016/09/10/195241288/lo-gerd-fikk-nye-tenner-i-ungarn-den-ungarske-mureren-ma-bare-trekke-sine

https://ecdc.europa.eu/en/news-events/33000-people-die-every-year-due-infections-antibiotic-resistant-bacteria

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antimicrobial-resistance

De fleste barn trenger ikke fluortabletter

Barn med fluorsmil

Helsemyndighetene anbefaler ikke fluortabletter som standard for alle barn, noe mange foreldre ikke vet. – Tannpuss med fluortannkrem to ganger daglig har best effekt.

 • Fluortannkrem bør brukes to ganger daglig fra frembrudd av første tann.
 • Mengden økes gradvis fra knapt synlig til en mengde tilsvarende barnets lillefingernegl ved 1-års alderen. Den økes videre til ertestor mengde fra 6-års alderen.
 • Det viktigste ved valg av tannkremtype er at fluorinnholdet er 0,1%. (1000 ppm)
 • De som ikke bruker fluortannkrem bør bruke fluortabletter eller andre fluorpreparater.

(Kilde: Helsedirektoratet)

Fakta om fluortabletter

 • Fluortabletter, sugetabletter med NaF kom i handelen i 1963, og ble reseptfrie i 1975.
 • Utbredt blant barn og unge, inntil helsemyndighetene i 1996 ønsket en mer restriktiv bruk.
 •  Fluortabletter anbefales nå for individer med økt kariesrisiko eller som har et kariesproblem, og for barn og unge som kun pusser en gang daglig.
 • Fluortabletten skal suges langsomt.

Anbefalt styrke fluortabletter

 • Under 3 år: 0,25 mg daglig
 • 3-12 år: 0,25 mg morgen og kveld
 • 12 år og oppover: 0,5 mg morgen og kveld (evt. 0,25 mg 4 ganger daglig) 

Kan fluortabletter være skadelig?

For mye fluor i perioden hvor «voksentenner» dannes, kan forstyrre tanndannelsen, slik at det oppstår hvite forandringer i tannemalje. Tilstanden kalles dental fluorose.

Les mer om fluor her

Staten reduserer og endrer sine takster til tannregulering igjen

Fra 1.januar 2019 bestemte våre politikere og byråkrater at det skulle spares 25 millioner på utgifter til tannregulering. Det samme gjorde de i 2017, da skulle 32 millioner spares. Dette betyr at tannregulering blir stadig mer kostbart for befolkningen når staten reduserer sine økonomiske forpliktelser. Dette gjelder barn som er i en sårbar situasjon, hvor kanskje avvikene er av slik art at de blir mobbet på skolen, eller de får redusert livskvalitet. Denne reduksjonen av refusjonen til tannregulering medfører at de som allerede har lite, får mindre. I verste fall kan dette medføre at enkelte familier ikke ser seg råd til å behandle sine barn med tannregulering. Trygdesystemet ble opprettet i sin tid for å nettopp utvanne forskjellen på fattig og rik, på denne måten skulle hele befolkningen ha råd til de tannhelsetjenestene de måtte ha behov for, nå imidlertid virker det som våre politikere med Bent Høye i spissen er i ferd med uthule dette. Hva blir det neste?

Endringene i år er av en slik karakter at man har fjernet alle incentiver for en rask behandling. Det er ikke lenger lov til å utføre mer enn en arbeidsoperasjon per seanse, det vil si at staten dekker bare en arbeidsoperasjon for hver gang dere som pasient er inne til den månedlige strammingen/justeringen av tannreguleringen. Denne endringen ble vedtatt og implementert uten å inkludere fagfolk fra universitetene eller det kjeveortopediske miljøet i Norge. Ingen konsekvenser av vedtaket er vurdert i samråd med fagmiljøene. Dette vedtaket skyldes helt og holdent Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet manglende evne til å samarbeid, og deres faglige inkompetanse.

For pasienten betyr dette at man kan velge mellom å betale mer eller at blir det utført kun en arbeidsoperasjon per kontroll, noe som vil forlenge behandlingen med 3-6 mndr. Hele fagmiljøet beklager situasjonen vi alle er satt i, men dette er en beslutning tatt over hodet på alle, også vi spesialistene i kjeveortopedi.

Les mer her: https://www.dagbladet.no/kultur/nye-refusjonsregler-i-tannbehandling-fra-nyttar/70591647

Spørsmål kan gjerne rettes til våre politikere i helse og omsorgskomiteen og /eller Helseminister Bent Høye.

https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Komiteene/Helse–og-omsorgskomiteen/

https://www.regjeringen.no/no/dep/hod/org/helseminister-bent-hoie/id742895/

Kan man stole på Legelisten.no?

Misbruk av legelisten.no

Hva er legelisten?

Legelisten.no er et nettsted hvor pasienter anonymt kan vurdere helsepersonell, herunder også tannleger. Faktorene som pasienten vurderer er behandling, service/tilgjengelighet og pris. På bakgrunn av dette rangeres helsepersonell i forhold til hverandre.

Legelisten.no kan misbrukes

Helsepersonell må ofte foreta upopulære avgjørelser, som å ikke skrive ut smertestillende medisiner eller antibiotika, ikke gi sykemelding eller ikke gi trygderettigheter som du ikke har krav på. Dersom helsepersonell tar helsefaglige riktige, men upopulære avgjørelser, kan de oppleve å bli straffet for dette ved at noen legger igjen negative vurderinger på Legelisten.no.

De som bruker Legelisten.no kan heller ikke være trygge på om vedkommende som skriver vurderingen, faktisk har vært pasient hos terapeuten. Positive vurderinger kan være skrevet av nærstående, mens negative vurderinger kan være skrevet av noen som ønsker å sverte helsepersonellet. Det er derfor vanskelig å vite hvilke av vurderingene man kan stole på, og verdien av vurderingene er begrenset.

Helsepersonell har mulighet til å svare på vurderinger på nettsiden, men siden vurderingene er anonyme, er det vanskelig for å vite hvilken situasjon en negativ vurdering stammer fra. Selv om helsepersonellet skjønner hvilken pasient som har skrevet vurderingen, er taushetsplikten til hinder for at de kan gi et uttømmende svar.

Legelisten.no kan også misbrukes av helsepersonell

Dette gjelder først og fremst hos private helseaktører hvor pasienten betaler store deler av behandlingen selv. Manipulering av listen kan skje ved at f.eks tannlegen plukker ut pasienter som man føler man har god kjemi med. Pasienten tilbys rabatt på neste behandling mot at de skriver en positiv omtale om en valgt klinikk eller behandler på legelisten.no. Av denne grunn bør man alltid være skeptisk til klinikker/helsepersonell som har mange vurderinger på legelisten.no og vurderingene utelukkende er positive. Hvorfor er det slik at noen klinikker har mange vurderinger, mens andre har svært få? Er det slik at pasientene hos noen behandlere har inngående kunnskap og viten om legelisten.no, eller kan det være at tannlegen informerer pasienten om legelisten.no? Ut i fra statistisk kunnskap kan ikke dette være noen tilfeldighet, da burde det vært en jevnere fordeling av vurderinger mellom tannlegene, i tillegg burde det også være tilnærmet normalfordeling av negative og positive vurderinger. Slik manipulering er selvsagt ikke etisk og er i verste fall villedende, men i et marked med stor konkurranse er enkelte aktører villige til å strekke seg lengre enn langt for å få inn nye pasienter og dermed sikre sin omsetning. Hvor utbredt er denne manipuleringen av legelisten.no? Det er skrevet lite/ingenting om problemet foreløpig, men at det skjer? Det er helt sikkert!

Er jungeltelegrafen utdatert?

Det virker lite logisk å skulle stole helt og holdent på anonyme vurderinger av helsepersonell på legelisten.no når man skal finne seg en terapeut. Legelisten.no sier ingenting om hvordan de kvalitetssikrer sine vurderinger, men at de mangler kompetanse innen statistikk er på det rene. Flere burde slå et slag for jungeltelegrafen. Få anbefalinger om helsepersonell fra dine venner, familie arbeidskollegaer etc. Da får du kvalitetssikrede anbefalinger av medmennesker som bryr seg om deg, og som ikke er anonyme!

Ising i tennene-Hypersensitive tenner

Ising i tennene er som oftest ufarlig, men kan være meget irriterende. Er man plaget av ising over lengre tid (1-2 uker) kan det være lurt å kontakte en tannlege for å finne om det er noen bakenforliggende sykdom som er årsaken. Symptomene er som regel skarp stikkende kortvarig smerte som kommer etter inntak av varm / kald mat eller drikke.

Mulige årsaker til ising i tennene kan være hull i tennene (karies), sprekker, biter av emaljen som har falt av, tannbleking gir ofte ising i tennene, tannpusseskader etter overdreven tannpussing, blottlagt tannben (dentin) etter pusseskader og tannkjøttsykdom, ising etter nylige lagte fyllinger / kroner kan også forekomme. Tanngnissing eller annen aktivitet som medfører økt tannslitasje kan også medføre ising. Overdreven bruk av sure leskedrikker eller refluks fra magesekken kan gi etseskader på tennene og av den grunn medføre ising. Ofte finner man ingen årsak til isingen.

 

Hvordan behandler man ising i tennene?

Hvis isingen er lett til moderat kan dette ofte behandles hjemme på følgende måte:

 • Unngå tannkremer med slipemidler
  1. Whitening tannkremer
  2. Tannkremer for fjerning av misfarging etc
 • Bruk flurorskyll/tabletter i tillegg til fluortannkrem
 • Tannkremer som motvirker ising
  1. Sensodyne rapid relief eller Colgate sensitive pro relief

Hvis isingen ikke gir seg og vedvarer, eller er alvorlig i utgangspunktet må tannlegen behandle dette på klinikken. Hvis ingen vanlig klinikkbehandling hjelper, må av og til tannen rotfylles for å få bort smertene, dette er dog siste utvei.

Kontakt oss gjerne hvis du lurer på noe eller har behov for en konsultasjon

 

 

 

Referanse:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3010026/

 

Tannsmerter og bihulene

Tannsmerter og bihulene

Kan bihulebetennelse gi smerter i tennene?

Fra tid til annen kommer det pasienter som har sterke tannsmerter. Etter en grundig undersøkelse finner man ingenting som kan forklare at smertene kommer fra tennene. Kan disse smertene komme fra andre deler av kjeven? Spør man deretter pasienten om de har vært forkjølet eller tett i nesen i det siste? Er svaret ofte ja.

Hva er bihulene?

Bihulene er luftfyllte rom i overkjeven som er kledd med slimhinner, disse slimhinnene kan bli rammet av infeksjoner av enten virus eller bakterier, dette kalles en sinusitt (bihulebetennelse)

Bihulene i overkjeven ligger nært røttene på jekslene i overkjeven, når bihulene blir infisert kan smerten fra bihulene kjennes ut som smerter fra jekslene i overkjeven- som kalles overført smerte, eller at den hovne slimhinnen i bihulen trykker på nervene til jekslene.

 

Hvordan skiller man tannsmerter fra bihulesmerter?

Som oftest har tannsmerter utgangspunkt fra tennene, men i enkelte tilfeller som nylig beskrevet kommer de fra kjevebihulene. Smertene kommer fra de bakre tennene i overkjeven, i tillegg kan man ha en trykkende følelse rett bak og litt til siden for neseborene. Smertene kan forbedres / forverres etter hvert som man endrer stilling på hodet.

Hvordan behandles bihulebetennelse?

Man antar at mesteparten av bihulebetennelsene skyldes virus. Siden virus ikke lar seg behandle med antibiotika, er foreskriving av dette som oftest unødvendig. Kroppen vil da som regel klare å ta seg av infeksjonen på egen hånd, men man kan hjelpe til å lette på trykket og dermed også symptomer/smerter med nesespray eller slimhinneavsvellende tabletter.

Konklusjon

Smerter i tennene kommer som oftest fra tennene, men det er viktig å huske på at bihulene er naboområdet til jekslene i overkjeven, og kan av denne grunn være årsak til dine smerter. Ta kontakt med din tannlege hvis du er i tvil.

 

Tannkjøttdagen mandag 25.september 2017

Bad breath

Tannkjøttdagen mandag 25.september 2017 hos Tann- og kjeveklinikken på Rommen, Stovner i Oslo.

Blør du fra tannkjøttet når du pusser tennene? Har dine tenner flyttet på seg? Virker tennene lengre enn de gjorde før? Er dine tenner bevegelige?  Er du plaget med dårlig ånde?

Er svaret ja på ett eller flere av disse spørsmålene bør du komme hos oss for GRATIS sjekk av ditt tannkjøtt. Det kan hende at du har tannkjøttsykdommen periodontitt. Periodontitt er en ødeleggende betennelse i støttevevet rundt din tann og forekommer som oftest uten andre symptomer som smerter og ubehag.

Mandag den 25. september 2017 arrangerer vi åpen dag hos oss. Vi tilbyr GRATIS undersøkelse av ditt tannkjøtt. Ring oss for reservasjon av din GRATIS undersøkelse på tlf 222 14 222

Mvh Teamet ved Tann- og kjeveklinikken, Oslo

www.tannlegerommen.no

 

Staten reduserer sine takster til tannregulering

Fra 1.januar 2017 bestemte våre politikere og byråkrater at det skulle spares 32 millioner på tannhelse og da framfor alt på tannregulering. Dette betyr at tannregulering blir stadig mer kostbart for befolkningen når staten reduserer sine økonomiske forpliktelser. Dette gjelder barn som er i en sårbar situasjon, hvor kanskje avvikene er av slik art at de blir mobbet på skolen, eller  de får redusert livskvalitet. Denne reduksjonen av refusjonen til tannregulering medfører at de som allerede har lite, får mindre. I verste fall kan dette medføre at enkelte familier ikke ser seg råd til å behandle sine barn med tannregulering. Trygdesystemet ble opprettet i sin tid for å nettopp utvanne forskjellen på fattig og rik, på denne måte skulle hele befolkningen ha råd til de tannhelsetjenestene de måtte ha behov for, nå imidlertid virker det som våre politikere med Bent Høye i spissen er i ferd med uthule dette. Hva blir det neste?

 

Tannregulering og mat

Hva kan man spise når man har tannregulering, eller snarere tvert imot- Hva bør jeg unngå å spise når jeg har tannregulering?

Dette er et spørsmål som alltid dukker opp i forbindelse med tannregulering, og som er et viktig spørsmål i forhold til behandlingens progresjon og varighet. Det er en kjensgjerning at pasienter som løsner tannreguleringsklosser ofte ender opp med en behandling som varer lenger i tid. Dette skyldes at man blir tvunget til å bruke den tildelte tiden man har hos reguleringstannlegen til å reparere skadene samt korrigere uønskede tannbevegelser som følge av løs reguleringsapparatur.

Generelt bør man unngå å spise mat som er hard: Knekkebrød, harde skorper på bakverk/brød/pizza etc. I tillegg må man unngå hardt godteri da dette øker risikoen for både løse klosser og karies. Epler bør deles i biter, gulrøtter må serveres kokt eller raspes. Nøtter og mandler må man også unngå. Tyggegummi er heller ikke innenfor det vi tillater da tyggegummien er hard som oftest og at økt tyggefrekvens kan øke risiko for løse reguleringklosser. Se vidoen under for illustrasjoner. Kunnnskap fra Tann- og kjeveklinikken, Rommen, Stovner bydel i Oslo